Algemene voorwaarden

1. Definities

1. DIB Geveltechniek: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, waaronder (maar niet uitsluitend) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DIB Geveltechniek B.V. (KvK-nummer: 72613912).
2. Opdrachtgever: iedere partij die met DIB Geveltechniek een overeenkomst sluit met betrekking tot koop, aanneming van werk, opdracht of anderszins.
3. Derde(n): iedere (rechts)persoon, niet zijnde DIB Geveltechniek of Opdrachtgever.
4. Overeenkomst: de overeenkomst, zijnde het geheel van afspraken tussen DIB Geveltechniek en Opdrachtgever tot het verrichten van werkzaamheden, leveringen en/of diensten.
5. Contract: de schriftelijke of elektronische vastlegging door DIB Geveltechniek van de inhoud van de Overeenkomst.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige rechtsbetrekkingen tussen DIB Geveltechniek en Opdrachtgever.
2. Voor zover in het Contract wordt afgeweken van het bepaalde in deze algemene voorwaarden geldt de inhoud van het Contract.
3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Offertes, totstandkoming Overeenkomst en wijzigingen

1. Alle door DIB Geveltechniek uitgebrachte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, ook indien zij een termijn voor aanvaarding of geldigheidsduur vermelden, en kunnen te allen tijde door DIB Geveltechniek worden herroepen.
2. Een overeenkomst tussen DIB Geveltechniek en Opdrachtgever komt pas tot stand wanneer Opdrachtgever de offerte getekend heeft geretourneerd, DIB Geveltechniek een e-mail van Opdrachtgever heeft ontvangen waarin Opdrachtgever uitdrukkelijk heeft aangegeven zonder nader voorbehoud of voorwaarde akkoord te zijn met het aanbod van DIB Geveltechniek dan wel wanneer DIB Geveltechniek (of een Derde namens DIB Geveltechniek) met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen.
3. Wijzigingen in de Overeenkomst (inclusief de algemene voorwaarden) tussen partijen kunnen door Opdrachtgever slechts bewezen worden door een schriftelijke bevestiging daarvan van DIB Geveltechniek.
4. Wijzigingen in de Overeenkomst kunnen tot gevolg hebben dat overeengekomen termijnen door DIB Geveltechniek worden overschreden. In dat geval heeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, opzegging, ontbinding en/of opschorting.
5. Alle door DIB Geveltechniek uitgebrachte aanbiedingen en offertes zijn steeds gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever aan DIB Geveltechniek ter beschikking is gesteld. Alle door DIB Geveltechniek uitgebrachte aanbiedingen en offertes zijn beperkt tot datgene wat DIB Geveltechniek in haar aanbieding of offerte heeft vermeld. Indien bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) Opdrachtgever documenten aan DIB Geveltechniek verschaft (zoals een bestek) op basis waarvan DIB Geveltechniek een aanbieding of offerte verstuurt, betekent dit niet dat al hetgeen in die documenten (bestek) is opgenomen ook verwerkt is in het aanbod of de offerte van DIB Geveltechniek. Opdrachtgever dient zelf te controleren of datgene wat DIB Geveltechniek aanbiedt/offreert, overeenkomt met Opdrachtgevers wensen (bijvoorbeeld het bestek). Indien in voorgenoemde documenten (bestek) onderdelen staan die niet expliciet staan vermeld in de offerte/aanbieding van DIB Geveltechniek, dient Opdrachtgever uit eigen initiatief DIB Geveltechniek te verzoeken daarvoor een aparte offerte af te geven en gelden de betreffende onderdelen als meerwerk.
6. Alle door DIB Geveltechniek uitgebrachte aanbiedingen en offertes hebben als uitgangspunt dat de werkzaamheden in één, aangesloten periode kunnen worden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Indien de werkzaamheden niet in één, aaneengesloten periode kunnen worden uitgevoerd, is DIB Geveltechniek gerechtigd daarvoor extra kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

4. Uitvoering van de Overeenkomst

1. Vermelde en/of overeengekomen termijnen gelden bij benadering en nimmer als fatale termijn.
2. Opdrachtgever is niet gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden wegens een overschrijding van de opgegeven termijn voordat hij DIB Geveltechniek, na het uitblijven van de overeengekomen prestatie binnen de overeengekomen tijd, schriftelijk (daaronder niet begrepen: e-mail) een redelijke termijn heeft gesteld om alsnog de prestatie te verrichten, en de prestatie door DIB Geveltechniek ook binnen deze termijn uitblijft.
3. Opdrachtgever dient op eigen initiatief alle juiste gegevens en documenten, die nodig zijn voor de goede uitvoering van de Overeenkomst, aan DIB Geveltechniek tijdig beschikbaar te stellen. Opdrachtgever staat er voor in dat de door of namens hem aan DIB Geveltechniek verstrekte gegevens juist en volledig zijn.
4. Indien DIB Geveltechniek gegevens nodig heeft van Opdrachtgever voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever deze juist en volledig aan DIB Geveltechniek ter beschikking heeft gesteld.
5. DIB Geveltechniek heeft het recht om Derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.
6. Wanneer Opdrachtgever aan DIB Geveltechniek materialen of andere zaken levert voor de ver- of bewerking door DIB Geveltechniek of DIB Geveltechniek in het kader van de Overeenkomst bepaalde zaken of delen daarvan dient te slopen en/of te verwijderen, vervalt het eventuele uitschot door de ver- of bewerking respectievelijk deze zaken aan DIB Geveltechniek, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op (schade)vergoeding. Kosten voor de afvoer en/of storting van stoffen en andere zaken die vrijkomen als gevolg van de hiervoor genoemde werkzaamheden komen voor rekening van Opdrachtgever.
7. Het staat DIB Geveltechniek vrij binnen de kaders van de verplichtingen in de Overeenkomst de werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren. DIB Geveltechniek heeft daardoor ook (maar niet uitsluitend) het recht te bepalen op welke momenten zij haar personeel of de door haar ingeschakelde Derden inzet voor de uitvoering van de werkzaamheden en tijdens door weersomstandigheden veroorzaakte improductieve dagen naar eigen inzicht in te vullen.
8. Indien zaken door DIB Geveltechniek worden geleverd, worden de zaken af fabriek geleverd (Ex Works (EXW) zoals omschreven in Incoterms 2010). Het risico van de zaak gaat over op het moment dat DIB Geveltechniek deze ter beschikking stelt aan Opdrachtgever.
9. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid van dit artikel kunnen DIB Geveltechniek en Opdrachtgever overeenkomen dat DIB Geveltechniek voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval volledig bij Opdrachtgever.
10. Indien is overeengekomen dat DIB Geveltechniek zorg draagt voor transport en Opdrachtgever de zaken tijdens transport door DIB Geveltechniek wenst te laten verzekeren, of anderszins eisen voor transport heeft, dient zij zulks schriftelijk met DIB Geveltechniek overeen te komen. De verzekering geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtgever.
11. Indien Opdrachtgever de zaken zelf wenst te verzekeren zal DIB Geveltechniek Opdrachtgever op eerste verzoek alle gegevens verstrekken die nodig zijn voor het afsluiten van een transportverzekering. 12. Indien is overeengekomen dat DIB Geveltechniek zorg draagt voor transport zal Opdrachtgever aan DIB Geveltechniek alle voor het transport noodzakelijke gegevens aanleveren. Het risico behorende bij de volledigheid en/of juistheid van de gegevens rust op de Opdrachtgever.
13. Indien zaken door overmacht of door verzuim van Opdrachtgever in de nakoming van haar afnameplicht niet in ontvangst worden genomen, althans niet naar de plaats van bestemming kunnen worden vervoerd, is DIB Geveltechniek gerechtigd deze zaken voor rekening en risico van opdrachtgever op te slaan en betaling te verlangen zonder dat Opdrachtgever een recht op opschorting van betaling toekomt.
14. Indien Opdrachtgever haar afnameplicht verzuimt na te komen is DIB Geveltechniek gerechtigd de zaken na ommekomst van een termijn van 2 weken nadat de zaken afgenomen hadden moeten worden namens Opdrachtgever te verkopen tegen een door DIB Geveltechniek te bepalen redelijke prijs. DIB Geveltechniek is in dat geval gerechtigd de aan haar betaalde koopsom te verrekenen met al haar vorderingen op Opdrachtgever, inclusief haar vorderingen tot schadevergoeding.
15. Het verlies van of schade aan de zaken nadat het risico is overgegaan op Opdrachtgever, ontslaat Opdrachtgever niet van de verplichting de prijs te betalen, tenzij het verlies of de schade volledig te wijten is aan een opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van DIB Geveltechniek of haar leidinggevende ondergeschikte(n).
16. Opdrachtgever zal te allen tijde eventuele instructies van DIB Geveltechniek met betrekking tot opslag van de door DIB Geveltechniek geleverde zaken opvolgen.

5. Verplichtingen van Opdrachtgever

1. Opdrachtgever zorgt voor eigen rekening en risico ervoor dat DIB Geveltechniek tijdig en onbelemmerd haar werkzaamheden kan uitvoeren. Dit houdt onder meer (maar niet uitsluitend) in dat DIB Geveltechniek of de door haar ingeschakelde Derde(n), zodra zij op het werkterrein of in het gebouw zijn aangekomen, hun werkzaamheden onder goede omstandigheden en niet belemmerd door obstakels kunnen aanvangen en ononderbroken kunnen voortzetten. De werkzaamheden (inclusief het laden en lossen van materiaal e.d.) dienen op de tijden en dagen te kunnen worden uitgevoerd die voor DIB Geveltechniek die noodzakelijk zijn om de werkzaamheden tijdig en goed te kunnen afronden en in ieder geval op werkdagen tussen 07:00 uur en 17:00 uur. Indien Opdrachtgever de werkzaamheden wenst te staken in verband met weersomstandigheden, dient Opdrachtgever dit van tevoren te overleggen met DIB Geveltechniek (onverlet voorgaande verplichtingen van Opdrachtgever). Indien Opdrachtgever enige verplichting tegenover DIB Geveltechniek niet nakomt en DIB Geveltechniek daardoor te maken krijgt met stagnatie of wachturen (van haar of door haar ingeschakelde Derden), komt de schade die DIB Geveltechniek daardoor lijdt te allen tijde voor rekening van Opdrachtgever (waarbij de schade minimaal de uren maal het gebruikelijke uurtarief van DIB Geveltechniek en door haar inschakelde Derden bedraagt).
2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zorgt Opdrachtgever voor eigen rekening en risico ervoor dat DIB Geveltechniek en de door DIB Geveltechniek ingeschakelde Derden tijdig kunnen beschikken over:
a. alle noodzakelijke gegevens met betrekking tot het werk, het werkterrein, de werkomstandigheden en verder alle gegevens die DIB Geveltechniek nodig heeft voor de uitvoering van de werkzaamheden; b. de benodigde goedkeuringen, zoals (maar niet uitsluitend) publiek- en privaatrechtelijke toestemmingen (zoals – maar niet uitsluitend – vergunningen);
c. het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd (inclusief alle noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen conform de eisen uit nationale en internationale wet- en regelgeving over arbeidsomstandigheden, zoals bijvoorbeeld vangnetten, randbeveiligingen, bevestigingspunten voor vanglijnen, afzettingen van onderliggende terreinen of werkvloeren). Opdrachtgever dient er voor eigen rekening en risico zorg voor te dragen dat het terrein en de aanvoerwegen voldoende verhard zijn en (indien van toepassing) bestand tegen grote en zware voertuigen en machines. Opdrachtgever dient zo nodig voor eigen rekening en risico zorg voor te dragen voor het tijdig vooraf aanbrengen van rijplaten;
d. voldoende gelegenheid voor aanvoer, beveiligde opslag en afvoer van materialen en hulpmiddelen (zoals gereedschappen);
e. aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water;
f. alle benodigde materialen en gereedschappen die nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden;
g. schaft- en sanitaire gelegenheden, zoals (maar niet uitsluitend) af te sluiten en weersbestendige schaftplaats en toilet;
h. de plannen die nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden of door Derden worden verlangd, zoals (maar niet uitsluitend) veiligheidsplannen en gezondheidsplannen;
i. op de juiste wijze aangebracht/geplaatst steigerwerk of andere constructies of machines, zodanig dat DIB Geveltechniek zonder enige vertraging of belemmering de werkzaamheden kan uitvoeren. Indien steigerwerk of andere obstructies aanwezig zijn voor de plaats van montage (bijvoorbeeld voor de plaats waar materialen moeten worden geplaatst/verwerkt), dient Opdrachtgever zelf tijdig voor eigen rekening dit steigerwerk (weer) te verwijderen, zodat DIB Geveltechniek er goed bij kan;
j. volledige en juiste maatvoering (zowel hoofdmaatvoering als detailmaatvoering), waarbij de juiste en voldoende maattoleranties moeten worden opgenomen in de detailleringen.
3. Het gebruik van en de aansluitingen voor de benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van Opdrachtgever.
4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan en niet mogelijk de Overeenkomst en/of rechten en plichten/of verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een Derde of te bezwaren (bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – met een pandrecht) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DIB Geveltechniek. Deze bepaling heeft goederenrechtelijke werking in de zin van art. 3:83 lid 2 BW.
5. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DIB Geveltechniek is het Opdrachtgever niet toegestaan om vóór de dag waarop het werk als opgeleverd geldt zijn rechten en plichten uit de Overeenkomst over te dragen aan een Derde of in zekerheid af te geven.
6. Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
7. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat uit te voeren werkzaamheden of leveringen welke niet tot de prestaties van DIB Geveltechniek behoren, zodanig en tijdig worden verricht, dat de levering van zaken en/ of uitvoering van de werkzaamheden door DIB Geveltechniek geen vertraging ondervinden.

6. Werkterrein, omgeving, verkeer, bouwstoffen, afvalstoffen en andere materialen

1. Opdrachtgever is gehouden om ruim voor aanvang van de werkzaamheden door DIB Geveltechniek het terrein en/of gebouw(en) waarop c.q. waarin DIB Geveltechniek de werkzaamheden dient uit te voeren in goede staat te brengen, zodanig dat DIB Geveltechniek alle werkzaamheden adequaat en zonder enige vertraging kan uitvoeren.
2. Opdrachtgever zorgt ervoor dat aanvoerwegen dusdanig worden aangelegd en onderhouden dat materialen en/of bouwstoffen te allen tijde in volle ladingen binnen werkafstand van het werk kunnen worden gebracht. Opdrachtgever dient het werkterrein en de toegangswegen daartoe zodanig in te richten dat het aanvoeren van materialen en/of bouwstoffen binnen het werkterrein mogelijk is tot een afstand van maximaal 30 meter loopafstand tot aan de plek waar de materialen en/of bouwstoffen worden verwerkt, waarbij de aanvoer tot aan de plek van verwerking steeds mogelijk moet zijn met behulp van gangbare hulpmiddelen/machines. Door DIB Geveltechniek te verwerken materialen en/of bouwstoffen dienen te worden gelost door of namens Opdrachtgever binnen 30 meter loopafstand tot aan de plek waar de materialen en/of bouwstoffen worden verwerkt.
3. Opdrachtgever zorgt ervoor dat bouwkranen, hoogwerkers e.d. machines binnen 50 meter loopafstand van het betreffende onderdeel van het werkterrein gestald kunnen worden.
4. Opdrachtgever zorgt voor voldoende parkeergelegenheid binnen 50 meter loopafstand van het betreffende onderdeel van het werkterrein.
5. DIB Geveltechniek kan Opdrachtgever gelegenheid geven de materialen, grondstoffen en andere zaken te keuren. Opdrachtgever dient de betreffende zaken in dat geval terstond te keuren. Indien